Zakonska regulativa

Med i proizvodi od meda

Proizvođač koji se bavi proizvodnjom meda i proizvodima od meda treba biti u skladu sa Pravilnikom o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka „Službeni glasnik RS“, broj 54 od 4. avgusta 2010.

Tradicionalna pića

Proizvođač mora biti upisan u registar proizvođača jakih alkoholnih pića na osnovu 2 zakona: Zakon o bezbednosti hrane "Službeni glasnik RS", broj 41 od 2. juna 2009, 17 od 14. marta 2019. i Zakon o jakim alkoholnim pićima "Službeni glasnik RS", broj 92 od 6. novembra 2015.

Tradicionalni mesni proizvodi i Tradicionalna jela

Tradicionalni mesni proizvodi i Tradicionalna jela proizvođač treba biti  upisan u APR, i  Centralni registar objekta na osnovu Zakona o bezbednosti hrane "Službeni glasnik RS", broj 41 od 2. juna 2009, 17 od 14. marta 2019.

Seme i sadni materijal

Seme može da se proizvodi, stavlja u promet i uvozi u skladu sa čl. 47 do čl. 56. Zakona o semenu („Službeni glasnik RS“, 45/05).

Proizvodnjom rasada, navedenih vrsta, može da se bavi privredno društvo, odnosno preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik, koji je upisan u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva (u daljem tekstu: Registar).

Proizvodnjom rasada može da se bavi i fizičko lice na osnovu ugovora o saradnji sa proizvođačem rasada, koji je upisan u Registar (član 47. Zakona). 

Rasad povrća, navedenih biljnih vrsta, može da se proizvodi, stavlja u promet i uvozi  samo od semena sorti koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa Zakonom o priznavanju sorti („Službeni glasnik RS“, 30/10).

Proizvođač mora biti upisan u registar sadnog materijala, voća i vinove loze na osnovu Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja „Službeni glasnik RS”, br. 18 od 24. februara 2005, 30 od 7. maja 2010.

Proizvođač mora biti upisan u registar matičnjaka šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja na osnovu  Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl. glasnik RS br. 135/04 , 8/05 - ispravka, 41/09)